1 (edited by PunBB 2017.05.10 14:59)

Topic: Украинский язык для форума PunBB

Этот архив предназначен для форумов на украинском языке. Ранее перевод использовался для версии форума 1.4.2, а затем адаптирован для форума PunBB 1.4.4. Было исправлено несколько грамматических ошибок.

Скачать перевод форума punBB на украинский

2 (edited by kisa 2017.06.18 15:31)

Re: Украинский язык для форума PunBB

Українська локалізація PunBB від Кроковода (переклад та редакцiя Віктор Решетняк та ін.)
ukrainian.zip  62.6 Kb  (69)

Добавлено: 2017.04.09 00:05

Українська локалізація розширень PunBB від Кроковода (переклад Віктор Решетняк та ін.)

Spoiler

default_avatar
fancy_forum_archive
fancy_merge_posts
fancy_simtopics
keycaptcha
Logo - нестандартная структура каталогов локали
nya_topic_desc - нестандартная структура каталогов локали
pan_announcements
pan_login_via_email
pan_next_previous
pan_nick_to_form
pan_resize_avatar
pan_seo
pan_share
pan_uploader
pan_who_read_topic
pan_widgets
pm_search_autocomplete
pun_admin_manage_extensions_improved
pun_bbcode
pun_move_posts
pun_pm
pun_pm_notifier
pun_poll
read_only_users - проверить работу с украинским языком форума по умолчанию

В папці відповідного розширення lang потрібно створити папку Ukrainian (саме так - з великої букви) і покласти туди відповідний файл. Розширення logo та nya_topic_desc локалiзуються дещо iнакше - пiдгляньте, як органiзовано  переклад тiєю ж англiйськю поруч.
ukrainian_ex.zip  24.7 Kb  (68)

Добавлено: 2017.06.16 11:03

Порада:
  Якщо розширення не має локалізації українською, його повідомлення виводяться англійською. Для більшості україномовних користувачів російська мова всежтаки є більш зрозумілою , аніж англійська.

  Поки не готовий переклад розширення українською, заради їх зручності можна вчинити так:

  У каталозi lang розширення скопіюйте файл або каталог (в залежності вiд конструкції розширення - побачите) російської локалізації,
перейменуйте його в Ukrainian, або Ukrainian.php (залежно від того, це файл чи каталог) та розташуйте поруч - тоді повідомлення розширення, яке ще не перекладено, будуть виводитись російською.

3

Re: Украинский язык для форума PunBB

Обновлен украинский перевод. Устранена ошибка неопределенных переменных на мобильных версиях Oxygen.